LV

Privātuma politika

Šī privātuma politika ("Noteikumi") attiecas uz visiem SIA “YT Group”, reģistrācijas Nr. 40103428591, juridiskā adrese: Lizuma iela 1, Rīga, LV-1006 (“Pārdevējs ", “Mēs", "Mūsu") interneta veikala www.yota.lv ("Vietne") lietotājiem ("Pircējs", "Jūs", "Jūsu"). Mēs aizsargājam Jūsu privātumu saskaņā ar šajos Noteikumos iekļautajiem principiem par personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.


1. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, kas var iekļaut Jūsu vārdu un e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, bankas konta informāciju un citus datus, ko sniedzat Vietnē pirkuma līguma noslēgšanai, kā arī Jūsu pirkumu vēsturi. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

· līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Jūsu pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

· normatīvo tiesību aktu prasību izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

· saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta piekrišanu;

· likumīgās interesēs - lai realizētu no starp Pārdevēju un Jums pastāvošās saistības vai noslēgto līgumu, vai no likuma izrietošas Pārdevēja likumīgās intereses.


Mūsu likumīgās intereses ir:

· veikt komercdarbību;

· pārbaudīt Jūsu identitāti pirms līguma noslēgšanas;

· nodrošināt līguma saistību izpildi;

· saglabāt Jūsu preču pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);

· analizēt Vietnes darbību;

· reklamēt preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

· nosūtīt ziņojumus par pirkuma līgumu izpildes gaitu;

· novērst krāpniecību;

· administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;

· informēt sabiedrību par savu darbību.


2. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

· Pircēja identificēšanai;

· līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

· preču piegādei un līguma saistību izpildei;

· preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

· Pircēja apkalpošanai;

· iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

· norēķinu administrēšanai;

· Vietnes darbības uzlabošanai.


3. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Ar Jums noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Mēs varam pilnvarot sadarbības partnerus veikt preču piegādes vai citas darbības, piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšana. Izpildot šos uzdevumus, Mūsu sadarbības partneri apstrādā Jūsu personas datus un ir uzskatāmi par Mūsu datu apstrādes operatoriem. Mums ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Jūsu personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Mūsu sadarbības partneri nodrošinās Jūsu personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu un normatīvajiem aktiem, kā arī neizmantos Jūsu personas datus citos nolūkos kā tikai ar Jums noslēgtā līguma saistību izpildei. Mēs neizpaužam Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot šādos gadījumos:

· ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, preču piegāde);

· ja Jūs esat devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

· normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

· normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Mūsu likumīgo interešu aizsardzībai.


Jūsu personas datus mēs glabājam tik ilgi,

· kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums;

· kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārdevējs vai Jūs var realizēt savas leģitīmās intereses;

· kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

· kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana personas datu apstrādei un ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi. Jums ir tiesības t.sk. pārliecināties par savu personas datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai. Jums ir tiesības pieprasīt izbeigt Jūsu personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem, kādiem tiek izmantoti Jūsu personas dati, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā Jums vai trešajām personām. Lai izvairītos no personas datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi Pārdevējam). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.


4. PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), Jūs varat dot, rakstot uz e-pastu [email protected], pa tālruni +371 6780 1301 vai klātienē Lizuma ielā 1, Rīgā, LV-1006. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu jebkurā minētā veidā. Piekrišanas atsaukums neietekmē to personas datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kas tiek veikta uz citiem tiesiskajiem pamatiem. 5. SAZIŅA AR JUMS UN KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI Mēs sazināmies ar Jums uz savstarpēji noslēgtā līguma vai Jūsu iesniegtā preču pasūtījuma pamata (piemēram, lai saskaņotu preču piegādes laiku, precizētu informāciju par pirkumiem un rēķiniem u.c.). Mēs sazināmies ar Jums, izmantojot Jūsu iesniegto kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi). Mēs varam sūtīt Jums komerciālus paziņojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu. Jūsu dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izpildes beigām). Jūs varat jebkurā laikā atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas. 6. SĪKDATŅU APSTRĀDES NOTEIKUMI Vietne izmanto sīkdatnes (cookies) jeb nelielus teksta failus, kas tiek ierakstīti Jūsu ierīcē katru reizi, kad Jūs apmeklējat Vietni. Sīkdatņu izmantošana ļauj Mums piedāvāt Jums optimālu Vietnes lietojamību (piemēram, sīkdatnes ļauj mums atcerēties Jūsu iepriekšējos apmeklējumus un izvēles Vietnē). Vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir atsevišķi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Mēs neatbildam. Izmantojot Vietni, Jūs piekrītat, ka Mēs varam izmantot sīkdatnes:

· informācijas apkopošanai par lietotāju paradumiem un statistikas datiem;

· klientu apkalpošanas līmeņa uzlabošanai;

· lietotāja iestatījumu saglabāšanai;

· priekšlikumu un mārketinga ziņojumu izsūtīšanai, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām;

· informācijas apkopošanai, kas nepieciešama Vietnes uzlabošanai;

· autorizācijai, Vietnes personalizācijai un aizpildīšanai;

· Mūsu satura apmaiņas vienkāršošanai sociālajos tīklos;

· satura nodrošināšanai (Youtube, Google kartes, flixmedia).


Vietne izmanto sekojošas sīkdatnes:

· Sesijas sīkdatnes – jeb pagaidu sīkdatnes tiek izmantotas ik reizi, kad Jūs apmeklējat Vietni, un tiek izdzēstas, kad Jūs aizverat pārlūku. Pagaidu sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai atcerētos valodas izvēli Vietnē vai groza saturu.

· Pastāvīgās sīkdatnes – tiek saglabātas lietotāja ierīcē arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Tās ierīcē tiek saglabātas noteiktu laika periodu, dažas no tiem tiek glabātas ierīcē vairākas dienas, mēnešus vai gadus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai saglabātu lietotāja iestatījumus

· Trešās puses sīkdatnes – nodrošinot kvalitatīvu saturu, statistikas datu vākšanu un reklāmu, Vietnē tiek izmantotas trešās puses sīkdatnes. Ar trešo pušu sīkdatņu privātuma politiku un noteikumiem Jūs varat iepazīties šo sīkdatņu īpašnieku tīmekļa vietnēs (Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/, Google: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/).

Jūs varat izdzēst sīkdatnes, kas saglabātas Jūsu ierīcē, kā arī aizliegt sīkdatņu saglabāšanu ierīcē. Lai to izdarītu, Jums ir jānomaina pārlūkprogrammas iestatījumi. Ņemiet vērā, ka sīkdatņu bloķēšanas gadījumā Mēs nevaram garantēt Vietnes pareizu darbību. Plašāku informāciju par sīkdatnēm var atrast tīmekļa vietnēs: http://www.allaboutcookies.org/ vai http://www.youronlinechoices.com/lv/ 7. CITI NOTEIKUMI Mēs regulāri pārskatām Noteikumus. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Ja Mēs ieviesīsim būtiskas izmaiņas, Mēs informēsim Jūs par to Vietnē vai citādi, piemēram, nosūtot e-pastu. Noteikumi stājās spēkā un pēdējo reizi tika atjaunināti 19.05.2020. Ja jūs uzskatāt, ka Mūsu veiktā Jūsu personsa datu apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv, vai citai uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas adresei. Noteikumos minētajos gadījumos, kā arī par jautājumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected].